Prajakata Mali, Shirya Pilgaonkar, Sheetal Dabholkar
 
MOVIE STILLS
Jogva (2009)
 
- Review - Promo - Movie Details - Song Lyrics - Posters
Jogva
Click for enlarge Click for enlarge
Click for enlarge Click for enlarge
Click for enlarge Click for enlarge
   

Cast:
Upendra Limye,
Mukta Barve,
Kishor Kadam
Vinay Apte,
Sakhya Patil,
Mhartya Jadhav,
Thorla Jadhav