Movie Detail of Tingya

 
Movie Detail of Tingya
- Review - Movie Stills -
Movie:  Tingya
Rating: 
Genre:  Drama
Release Year:   
Company:  One More Thoughts
  Producers:  Anita Rai, Anand Rai, Ravi Rai
  Ex-Producers:  Anant Bhuwad
  Director:  Mangesh Hadawale
  Story:  Mangesh Hadawale
  Screenplay:  Mangesh Hadawale
  Dialogues:  Mangesh Hadawale
  Lyrics:  Prakash Holkar
  Music:  Rohit Nagbhide
  Background Music:  Rohit Nagbhide
  Singers:   
  Choreography:   
  Cinematography:   
  Director Of Photography:  Dharam Gulati
  Art:  Prashant Rane
  Editor:  K.D.Dilip
  Costumes:  Chandrshekhar Nannavare
  Make-Up:  Kiran Parmar
  Cast:  Sharad Goekar - Tingya
Tarnnum Pathan- Rashida
Ajit Gawande - Paapya
Inesh chauhan - Altaf
Sunil Deo - Karbhari
Madhavi Juvekar - Anjana
Chitra Nawathe - Nani
Vitthal Umap - Banubhai
Kamlesh Sawant - Yakub
Mansi Lonkar - Nafisa
  Synopsis:   
  Awards:   
  Website: