Lyrics

Nital

01. Nital Nital Araspani
02. Pani Sa Nirmal Ho
03. Unn Vedya Pawasat Nhaan
04. Andharachya Bhavati Aahe
05. Nishabd Shabd Ashant Shant
06. Title Song

Title: Nital Lyrics
Singers: Amruta Subhash,
Dr. Shekhar Kulkarni, Parth Umarani,
Dr. Supriya Gadekar, Sujeet Soman,
Jyoti Subhash
Music: Shreerang Umarani
Lyrics: Suneel Sukathankar
Song: Title Song
Music: Shreerang Umarani
Lyrics: Suneel Sukathankar

Most Popular

To Top