AlbumLyrics

Ayushyavar Bolu Kahi

Ayushyavar Bolu Kahi

 

Title: Ayushyavar Bolu Kahi
Audio on: Fountain
Singers: Sandeep Khare, Saleel Kulkarni
Music: Sandeep Khare
Lyrics: Sandeep Khare
Rating: na

Songs

01. Jara Chukiche
02. He Bhalate Avaghad
03. Pratyekachi Ratra
04. Nasates Ghari Tu
05. Mi Morcha
06. Atasha Ase He
07. Saheb Mhanato
08. Ved Lagal

Most Popular

To Top
  • News Alert Subscription
  •